CO₂-uitstoot glastuinbouw sterk gedaald

CO-emissie glastuinbouw sterk gedaald

CO₂-emissieDe totale CO₂-uitstoot van de glastuinbouw is tussen 2010-2014 met 30% afgenomen. Dit is een direct effect van de daling van het aardgasverbruik. De daling betekent dat de CO₂-emissie onder het met de overheid overeengekomen doel voor 2020 zit. Dit blijkt uit de 25ste Energiemonitor Glastuinbouw van LEI Wageningen UR.

In 2014 is de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 afgesloten tussen de glastuinbouwsector en de overheid. Hierin staat de totale CO₂-emissie centraal. De totale CO₂-uitstoot (ook inclusief verkoop elektriciteit) verminderde in 2014 tot 5,7 Megaton (Mton), dit is 0,5 Mton onder het doel voor 2020. Als wordt gecorrigeerd voor het warme jaar 2014 dan is de CO₂-emissie 6,0 Mton en dit ligt ook onder het doel voor 2020.

Vanaf 2010 is de CO₂-uitstoot, gecorrigeerd voor de buitentemperatuur, gedaald met 1,8 Mton. De oorzaken van deze daling zijn krimp van het areaal, minder verkoop van elektriciteit, toenemend gebruik van duurzame energie, minder inkoop van warmte, meer inkoop van elektriciteit, intensivering, extensivering en energiebesparing. De daling wordt dus voor 91% verklaard door de eerste drie factoren. Deze factoren zijn structureel en de reductie van de CO₂-uitstoot in de periode 2010-2014 daarmee ook. Het effect van energiebesparing plus extensivering is groter dan de toename van de energievraag door intensivering. Dit betekent dat ook het energiegebruik per m² kas voor de teelt is gedaald.

Duurzame energie

Het aandeel duurzame energie nam van 2010-2014 toe van 1,9% naar 4,3%. Dit is een stijging van bijna 50%. Het absolute gebruik steeg van 2,4 naar 4,2 Peta Joule: een stijging van bijna 80%. Door de groei van duurzame energie neemt het aardgasverbruik af. De groei komt vooral door toename van de inzet van aardwarmte. Het aandeel duurzaam in de glastuinbouw loopt achter op het landelijk aandeel (5,6%) maar groeit wel sneller.

Elektriciteit

In 2014 produceerde de glastuinbouw 10,5 miljard kWh elektriciteit met warmte-krachtkoppeling. Dit komt overeen met het gebruik van 1,5 miljoen huishoudens. De elektriciteitsproductie is lager dan in eerdere jaren, en komt nog altijd overeen met 9% van de nationale consumptie. Door de verminderde elektriciteitsproductie daalde ook het aardgasverbruik, en dus de CO₂-emissie. De vermindering van de stroomproductie is met name het gevolg van de lagere verkoopprijs voor elektriciteit. De elektriciteitsconsumptie van de glastuinbouw nam in 2014 toe tot zo’n 7,7 miljard kWh oftewel 7% van de nationale consumptie.

Bron: Groentennieuws.nl

Deel dit via: